WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)

หน้าแรก > ไลฟสไตล์ > นำสินประกันภัย ร่วมต่อต้านการทุจริต+++

นำสิน ร่วมต่อต้านการทุจริต

กรุงเทพฯ : สมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากดร.กอปร กฤตยากีรณ รองประธานกรรมการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ logo เล็ก (ปิดท้ายข่าว)