WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ติดต่อเรา
ออมสิน เข้าเฝ้าถวายการรับฝากเงิน เนื่องในวันครบรอบ 109 ปี ธนาคารออมสิน

5 เมษายน 2565 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน เข้าเฝ้าถวายการรับฝากเงิน และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสลากออมสินพิเศษและของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 109 ปี ณ วังศุโขทัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565

ธนาคารออมสิน ถือกำเนิดโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงริเริ่มนำกิจการด้านการออมทรัพย์มาใช้ในประเทศไทย ด้วยพระราชปณิธานที่จะให้คลังออมสิน เป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัย และฝึกฝนให้ราษฎรรู้จักเก็บออมอย่างถูกวิธี โดยได้ทรงตราพระราชบัญญัติจัดตั้งคลังออมสินขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 ด้วยรากฐานอันมั่นคงจากคลังออมสินสู่การเป็นธนาคารออมสิน เคียงข้างพี่น้องคนไทย จวบจน 109 ปี

ปัจจุบันธนาคารออมสิน ได้ปรับบทบาทองค์กรเป็นธนาคารเพื่อสังคม Social Bank มีบทบาทเป็นธนาคารเชิงพาณิชย์ และมีภารกิจดูแลสังคมควบคู่กัน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจน มุ่งหวังทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับประชาชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรรม "Making POSITIVE Impact on Society"

ข่าวยอดนิยม ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP