WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ติดต่อเรา
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเปิดตัวโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเ ส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

7 สิงหาคม 2565 : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ และบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โดยได้รับเกียรติจาก นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน ร่วมด้วย นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และนายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานอนุกรรมการ ฝ่ายจัดหารายได้ มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ ณ ห้องประชุม 1210 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565)

นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย กล่าวว่า ด้วยพันธกิจหลักของสภากาชาดไทย ในด้านการบริการทางการแพทย์ และสุขภาพอนามัยในการให้บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟู สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ประชาชน และผู้ด้อยโอกาส ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ ได้แก่ ลิ้นหัวใจ ผิวหนัง กระดูก เส้นเอ็นและหลอดเลือด เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย และมีความเท่าเทียมกัน

คลังเนื้อเยื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จึงได้พัฒนาการจัดทำผลิตภัณฑ์กระดูกและเส้นเอ็นจากผู้เสียชีวิตซึ่งสามารถนำมาใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนหรือเสริมแทน กระดูกและเส้นเอ็นใช้ในการปลูกสร้างกระดูกทดแทนกระดูกในส่วนที่หายไป เช่น จากการติดเชื้อ ซีส เนื้องอก มะเร็ง ทำให้เกิดการติดของกระดูกที่หักได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียแขนขาจากโรคและอุบัติเหตุต่างๆ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯได้จัดทำเนื้อเยื่อให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล โดยปรับปรุงยกระดับห้องปฏิบัติการใหม่เป็นห้องสะอาดชนิด Class 100 และในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จึงจัดทำโครงการ “ปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม2565” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการปลูกถ่ายกระดูกเส้นเอ็นโดยไม่คิดมูลค่าถวายเป็นพระราชกุศลดังกล่าวและเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นของการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1เมษายน - 31 ธันวาคม 2565มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการปลูกถ่ายกระดูก เส้นเอ็นโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 90 คน จากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) และประธานอนุกรรมการ ฝ่ายจัดหารายได้มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ กล่าวว่า มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับในฐานะองค์การสาธารณกุศลที่มีภารกิจในการดูแลคนในสังคมร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนรวมถึงให้การสนับสนุนภารกิจของศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ มาอย่างต่อเนื่องจึงได้ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,300,000บาท เพื่อปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นแก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

การสนับสนุนในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้นสอดรับกับพันธกิจของมูลนิธิฯในการช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก สตรี และผู้สูงวัย ให้ได้รับโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบกับบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิตการประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่งคั่งมั่นคง และชีวิตที่ดีมีคุณค่าโดยเฉพาะการส่งมอบสุขภาพที่ดีแบบครบวงจร หรือ Eco-HealthSystem ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ซึ่งเป็นไปตามหนึ่งในยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่สนใจนำกระดูกและเส้นเอ็นเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ พยาบาลคลังเนื้อเยื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยโทรศัพท์. 0 2256 4045 - 6 ต่อ2508 หรือ 09 2247 9864 หรือ line ID : odctsb

ข่าวยอดนิยม ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP