WELCOME TO SEQUEL ONLINE (ซีเคว้ล ออนไลน์)
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ติดต่อเรา
ธนาคารกรุงเทพ ร่วมธำรงรักษาพระพุทธศาสนา จัดพิธีฉลองพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปี 2567 ถวายมุทิตาธรรมแด่พระภิกษุสามเณร รวม 76 รูป ต่อเนื่องเป็นปีที่ 51

11 มิถุนายน 2567 : ฉลองพระเปรียญธรรม ปีที่ 51-ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานฝ่ายฆราวาส นายอมร จันทรสมบูรณ์ นายโชคชัย นิลเจียรสกุล นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการธนาคาร นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร และ นายพิพัฒน์ อัสสมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน จัด ‘พิธีฉลองพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปี 2567’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 51 เพื่อถวายมุทิตาสักการะ และร่วมแสดงความชื่นชมยินดี แด่พระภิกษุสามเณร ที่มีความวิริยอุตสาหะศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดฝ่ายปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ์ไทย

โดยได้รับความเมตตาจาก พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบพัดรอง ย่าม ไตรจีวร และกล่าวสัมโมทนียกถาแก่พระเปรียญธรรม 9 ประโยค ทั้ง 76 รูป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม

‘พิธีฉลองพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปี 2567’ นี้ มีพระภิกษุสามเณร ที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค รวมทั้งสิ้น 76 รูป เป็นพระ 62 รูป สามเณร 14 รูป ซึ่งในจำนวนนี้ มีสามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน อายุ 17 ปี จากวัดโมลีโลกยาราม เป็นสามเณรอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่สอบบาลีได้เปรียญธรรม 9 ประโยค โดยสามเณรทั้งหมดที่สอบได้และมีอายุไม่เกิน 20 ปี จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็น “นาคหลวง” และทรงรับเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลบรรพชาอุปสมบทให้ตามโบราณราชประเพณี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมได้รับพระราชทานเครื่องอัฐบริขาร

สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน กล่าวว่า ได้เริ่มบวชเรียนตั้งแต่อายุ 7 ขวบ กระทั่งเมื่ออายุ 10 ขวบ มีความสนใจเข้าศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม และสอบประโยคบาลีเรื่อยมาจนสามารถสอบผ่านพระเปรียญธรรม 9 ประโยคได้ในปัจจุบัน ซึ่งต้องใช้ความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างมาก จึงภูมิใจมากที่สอบได้ฯในครั้งนี้ และเห็นว่าการศึกษาภาษาบาลีเป็นหัวใจสำคัญที่พระภิกษุจะต้องเรียนรู้ เพราะเป็นรากฐานคำสอนในพระไตรปิฎก เมื่อรู้แท้ถึงความหมายก็จะสามารถนำไปปฏิบัติได้ ใช้สอน หรือ บอกต่อเผยแพร่ให้แก่พุทธศาสนิกชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ได้

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ นับเป็นภาคเอกชนรายแรกและรายเดียวที่ได้จัดพิธีฉลองพระเปรียญธรรม 9 ประโยค อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน นับต่อเนื่องเป็นปีที่ 51 รวมจำนวนพระภิกษุสามเณรที่ได้รับการแสดงมุทิตาธรรมจากธนาคารทั้งสิ้น 1,935 รูป เป็นพระภิกษุ 1,616 รูป และ สามเณร 319 รูป ล้วนดำรงสมณเพศซึ่งเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนา สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธนาคารที่มีความมุ่งมั่น เอาใจใส่ อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมธำรงรักษาไว้ซึ่งความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ข่าวยอดนิยม ดูทั้งหมดCOPYRIGHT © 2016 SEQUEL ONLINE. ALL RIGHTS RESERVED.
FOLLOW UP